Algemene Voorwaarden

TANKSTATION “DE BIJLAND”

TRADING COMPANY ASTREA B.V.

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, opdrachten, verlenen van diensten, dan wel andere overeenkomsten hoe ook genaamd van Trading Company Astrea B.V.
hierna te noemen " TCA B.V.". Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door ons schriftelijk bevestigd.
2. Overeenkomsten
Een overeenkomst wordt geacht te zijn overeengekomen wanneer, nadat de afnemer/wederpartij contact heeft gezocht met de TCA B.V., tegenover afnemer/wederpartij duidelijk heeft doen blijken,
dat dit wordt beschouwd als een overeenkomst. Alle offertes die door TCA B.V. of in naam van TCA B.V. zijn gedaan, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Bestellingen in naam van TCA B.V. aangenomen en overeenkomsten in naam van TCA B.V. gesloten door werkgever of werknemers, ook al geschiedde zulks schriftelijk, pas verbindend nadat en voor zover ze door de directie van TCA B.V. schriftelijk zijn bevestigd
3. Prijzen
De door TCA B.V. vermelde prijzen gelden inclusief omzetbelasting.
Als prijs geldt hetgeen met de wederpartij is overeengekomen, met dien verstande dat bijzondere tussentijdse wijzigingen van de kostprijs- verhogende factoren aan wederpartij
 kunnen worden doorberekend.
4. Levering
1. Indien TCA B.V. na het sluiten van de overeenkomst verneemt van omstandigheden die aan
TCA B.V. goede grond geven te vrezen, dat de afnemer/wederpartij zijn plicht tot betaling van de koopprijsniet zal nakomen, is TCA B.V. bevoegd uitvoering van het werk op te schorten
2. Indien door afnemer/wederpartij wordt aangetoond, dat TCA B.V. toeleverbaar is tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichting tot levering van een zaak of tot uitvoering van werkzaamheden kan de wederpartij aanspraak maken op een vergoeding, die ten hoogste gelijk is aan het factuurbedrag van de geleverde zaken of van de uitgevoerde werkzaamheden,
met dien verstande dat wederpartij aantoont dat schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de zijde van TCA B.V.
5. Overmacht
1. Omstandigheden buiten de wil van TCA B.V. en toedoen van dien aard, dat nakoming of verdere
nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van TCA B.V. kan worden verlangd, gelden als
overmacht en geven ons het recht de overeenkomst te ontbinden of de nakoming op te schorten tot eendoor ons te bepalen tijdstip, zonder dat wij tot enige schadevergoeding verplicht zijn.
2. Indien TCA B.V. gebruik maakt van de vermelde bevoegdheid tot opschorting, heeft afnemer/wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de wederpartij kan
aantonen dat eerdere nakoming voor het binnen zijn bedrijfsvoering essentieel is.
De ontbinding dient dan binnen 5 dagen na ons beroep op opschorting schriftelijk plaats te vinden.
3. Van overmacht van de zijde van TCA B.V. is sprake indien de tankstationondernemer na het
sluiten van de overeenkomst wordt verhinderd aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding ervan te voldoen tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, blokkade, molest brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, van overheidsmaatregelen, transportvertragingen, defecten aan machinerie, storing in de levering van energie, alles zowel in het tankstation "De Bijland" of op het terrein eromheen (voorterrein) als bij derden van wie TCA B.V. zaken of materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voor alle overige zaken buiten de schuld of de risicosfeer van het tankstation "De Bijland".
6. Garantie
1. Op onze leveranties van brandstoffen en andere goederen zijn de garanties van toepassing indien en zover die door de oliemaatschappij, handelaren en/of andere fabrikanten op deze brandstoffen en andere goederen worden verstrekt.
2. Gebreken, die het gevolg zijn van verkeerd, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of onvoldoende onderhoud door de afnemer/wederpartij vallen niet onder enigerlei garantie. Indien de
afnemer/wederpartij wijzigingen aanbrengt of eigenmachtig reparaties uitvoert, vervalt eveneens iedere garantie.
3. Gebreken die ten tijde van de koop waarneembaar waren, vallen niet onder de garantie, omdat het artikel dan door de koper is aanvaard in de hem bekende staat.
4. Niet nakoming van de betalingsverplichting en voorts van iedere niet nakoming door de
afnemer/wederpartij van één van zijn verplichtingen ontheft TCA B.V. van iedere plicht tot garantie.
7. Aansprakelijkheid
a. TCA B.V. is niet aansprakelijk voor verstrekte gebruiksadviezen, tenzij afnemer/wederpartij
aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld van onze zijde.
b. TCA B.V. is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiende uit gebreken aan
door TCA B.V .geleverde producten (bv verkeerde of vervuilde brandstof), ter beschikking
gestelde zaken of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, dan wel voortvloeiende
uit een afwijkende kwaliteit van het door TCA B.V. geleverde product, tenzij TCA B.V. het
gebrek van het product kende en/of TCA B.V. de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd.
c. Iedere aansprakelijkheid van TCA B.V .is altijd beperkt tot:
het factuurbedrag of, bij gebreke daarvan, de waarde van de overeengekomen prestatie
bij levering in termijnen, het factuurbedrag, of bij gebreke daarvan, de waarde van de desbetreffende prestatie
het bedrag door verzekering wordt gedekt, indien en voor zover TCA B.V tegen de desbetreffende aansprakelijkheid zijn verzekerden indien het door verzekering gedekte bedrag hoger is dan het factuurbedrag of de waarde van de presentatie.
8. Betaling/incasso
1. Betaling van de koopprijs geschiedt, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, contant ten tijde van de levering op het tankstation "De Bijland".
2. Bij betaling op rekening moet de betaling plaatsvinden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij een
andere betalingstermijn op de factuur staat vermeld. TCA B.V. is bij betaling op rekening gemachtigd
om administratiekosten in rekening te brengen.
3. De afnemer/wederpartij, die niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is van rechtswege in
verzuim zonder dat daartoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
4. Bij betaling na de vervaldatum aan TCA B.V. wordt 2% rente per maand over het openstaande
bedrag in rekening gebracht vanaf de vervaldag.
5. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening gebracht vanaf de vervaldag.
6. De afnemer/wederpartij zal zich ter zake betaling van de prijs niet beroepen op verrekening met enige vordering, die de wederpartij op grond van een gepretendeerde tegenvordering of bezwaren omtrent de uitvoering van de overeenkomst zijn betaling van de prijs mogen opschorten.
9. Elektronische betaling
Bij betaling per debetcard of creditcard staat afnemer/wederpartij ervoor in dat hij over voldoende saldo beschikt. Indien er onvoldoende saldo voor volledige betaling aanwezig blijkt, is de afnemer/wederpartij verplicht op eerst verzoek voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen. TCA B.V. heeft het recht goederen van de afnemer/wederpartij terug te houden, daaronder begrepen een boot waarin brandstof is getankt, totdat volledige betaling plaatsvindt of voldoende zekerheid wordt gesteld.
10. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de door TCA B.V .aan afnemer/wederpartij geleverde zaken, gaat eerst op
afnemer/wederpartij over, nadat deze de aan ons verschuldigde prijs, eventuele rente en bijkomende kosten volledig heeft voldaan.
Indien afnemer tekort schiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons of wij goede grond te vrezen hebben dat hij in de nakoming van die verplichting te kort zal schieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen.
11.Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09088119.
De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd op 19 maart 2012 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.